Algemene Voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen tussen de therapeuten van Boshoeve Coaching en de cliënt.

1. AANMELDEN/AANSPRAKELIJKHEID

Aanmelden voor een behandeling geschiedt na telefonische aanmelding of via het e-mailadres vermeldt op de site. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de heen- en terugreis, evenals de deelname aan een behandeling geheel voor eigen risico is. Evenals het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een behandeling. De praktijk en de behandelaar zijn van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

2. GEZONDHEID

Wanneer u onder behandeling bent bij een arts vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of  hiervan in het verleden sprake was, dient uw behandelend arts/specialist of uzelf voor aanvang van deelname aan een behandeling de praktijk hiervan op de hoogte te brengen. Aanmelding geschiedt in overleg met de behandelend arts/specialist. Raadpleeg altijd een arts bij langdurige (pijn)klachten.

3. GEHEIMHOUDING

De praktijk hanteert een geheimhoudingscode en zal niet zonder uw toestemming vertrouwelijke informatie door geven aan derden (ook geen emailadres, telefoon of mobielnummer). Het clientendossier moet ik verplicht 15 jaar veilig bewaren volgens de AVG. 

4. BETALING

Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen binnen 14 dagen betaald te worden, na ontvangen van de factuur van Boshoeve Coaching. Bij betalingsachterstand is de praktijk gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de cliënt aan haar/zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5. ANNULEREN

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd te worden. De annulering dient telefonisch en/of via email gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de praktijk gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

6. PRIVACY WETGEVING

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is tevens wettelijk verplicht door de WGBO. Uw dossier wordt bewaard in een afgesloten kast. Deze gegevens blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst, 15 jaar bewaard. En heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht. Uw NAW gegevens gebruik ik voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan maken.